L I N G U I S T M A I L . C O M

Jours en anglais

Monday    lundi  
Tuesday    mardi  
Wednesday    mercredi  
Thursday    jeudi  
Friday    vendredi  

 
                                               

Autres langues | Mots de base en anglais | Pays en anglais | Langues en anglais | Mois en anglais | Nationalités en anglais | Nombres en anglais | Confidentialité