Engels Leren: 160 Engelse Zinnen Voor Beginners

Text | MP3 | Test | PDF | Video

iedereen praat zo snel everyone speaks so quickly

uitstappen get off

wanneer? when?

rechtdoor straight on

tweehonderd two hundred

tot later see you later

hoe schrijf je dat? how do you spell it?

twee two

vijfhonderd five hundred

afslaan turn

dat betekent … it means …

ik werk in de marketing I work in marketing

niet slecht not bad

volgen follow

waar zijn …? where are …?

negentig ninety

geen dank you're welcome

alstublieft please

derde third

ik werk I work

vijftig fifty

elf eleven

pas op watch out

duizend one thousand

mooi nice

eerste first

wat een rotweer what horrible weather

ik begrijp het een beetje I understand a little

we hebben geluk met het weer we are lucky with the weather

goed well

vier four

veertien fourteen

neemt u mij niet kwalijk, waar is …? excuse me, where is …, please?

te gek great

achttien eighteen

tweeëntwintig twenty-two

daar zou u naar toe moeten gaan you should go

hoe oud bent u? how old are you?

oké OK

zes six

sorry? pardon?

omkeren do a U-turn

nul zero

gratis free

ik heb hele aardige mensen ontmoet I met some really nice people

heb je zin om …? do you feel like …?

hoe? how?

acht eight

ja yes

welkom welcome

waar is …? where is …?

geopend open

een ogenblik, alstublieft one moment, please

waar is het toilet, alstublieft? where are the toilets, please?

hoe gaat het met u? heel goed, dank u wel how are you? very well, thank you

honderdeneen one hundred and one

hoe noem je dat? what's it called?

twaalf twelve

twintig twenty

prachtig wonderful

het was prachtig weer the weather was beautiful

heeft u een e-mailadres? do you have an e-mail address?

ik vind het moeilijk I find it difficult

studeer je? are you a student?

goedenavond good evening

het is heel erg warm it's really hot

verdergaan continue

ingang entrance

tien ten

hartelijk dank thank you very much

dat schrijf je zo: … it's spelled …

ik weet het niet I don't know

ik studeer economie I'm studying economics

is er een … hier? is there a … here?

waarom? why?

haten to hate

dertien thirteen

drie three

goedkoop cheap

eenentwintig twenty-one

ik kan je mijn e-mailadres geven I can give you my e-mail address

ik ben met pensioen I'm retired

nee bedankt no, thank you

ik hou erg van … I like … very much

goedenacht good night

tachtig eighty

ik wil graag … I'd like …

het is vlakbij it's very near

ik zoek … I'm looking for …

zestien sixteen

u bent altijd van harte welkom you are always welcome

dol zijn op to love

tot morgen see you tomorrow

tienduizend ten thousand

vijf five

tot gauw see you soon

vond je het leuk? did you like it?

één one

het is te druk there are too many people

wat is dat? what's that?

tweeduizend two thousand

veertig forty

wij hebben ons erg vermaakt we had a good time

wat doet u zoal? what do you do for a living?

zeven seven

vijftien fifteen

hou je van …? do you like …?

goedemorgen good morning

sommige klanken zijn moeilijk uit te spreken there are some sounds which are difficult to pronounce

aangenaam pleased to meet you

negen nine

u gaat steeds rechtdoor keep going straight on

vakantie holiday

kunt u iets langzamer praten? could you speak more slowly?

dank u wel thank you

het spijt me I'm sorry

kunt u het opschrijven? could you write it down?

nee no

gesloten closed

dertig thirty

kunt u dat herhalen? can you repeat that, please?

er zijn … there are …

uitgang exit

zeventien seventeen

ik heet … I'm …

ik heb het niet begrepen I didn't understand

duur expensive

links left

het maakt me niets uit I don't mind

ik ook me too

ik ben het er niet mee eens I don't agree

zeventig seventy

er is … there is …

negentien nineteen

tot ziens goodbye

wat voor werk doet u? what do you work as?

hoe heet u? what's your name?

dit is … this is …

we krijgen regen it might rain

ik ben drie dagen geleden aangekomen I arrived three days ago

zestig sixty

goedemiddag good afternoon

ik vind dat je het heel goed spreekt I think you manage very well

ik kom uit … I come from …

ik ben het er mee eens I agree

ik begrijp er helemaal niets van I don't understand a word

rechts right

heel goed very well

tweede second

honderd one hundred

het is vijf minuten lopen it's five minutes away on foot

interessant interesting

er is voor de hele week mooi weer voorspeld they have forecast good weather for the whole week

vijfendertig thirty-five

ik weet bijna niks I know hardly anything at all

één miljoen one million

hoeveel kost het? how much is it?

dat is een hele mooie streek it's a beautiful area

bevalt het u? do you like it?

is het ver? is it far?


© Copyright, Linguistmail.com, 2003-2023